Centrum Ratownictwa Gliwice

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Ogłoszenie o naborze CRG.1100.5.2020

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze w Zespole Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w pełnym wymiarze czasu pracy (system zmianowy)

w Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Małgorzata Mrozek zamieszkała w Gliwicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydatki. W opinii komisji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Małgorzata Mrozek wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym oraz chęcią rozwoju.

 

 

Tomasz Wójcik
Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ KANDYDATÓW

Wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w pełnym wymiarze czasu pracy (system zmianowy)

w Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice

 

Centrum Ratownictwa Gliwice informuje, że złożono dwie oferty na stanowisko urzędnicze w Zespole Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Obie spełniają wymogi formalne zamieszczone w ogłoszeniu, dlatego też odstępuje się od testów merytorycznych, a termin rozmów kwalifikacyjnych ustala zgodnie z tabelą:

 

Lp.

Numer dokumentów
w naborze

Data rozmowy

Godzina rozmowy

1.

1/2021

22.01.2021

9:00

2.

2/2021

22.01.2021

9:30

 

                                                                                                                                                  Tomasz Wójcik
                                                                                                                                                 Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice

 

 

Centrum Ratownictwa Gliwice,ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Zespole Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w pełnym wymiarze czasu pracy (system zmianowy)

 

 1. Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
 1. Pełnienie dyżuru (w systemie zmianowym) w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice (PCZK) w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń od obywateli o zdarzeniach i zagrożeniach, a także
  o awariach w infrastrukturze technicznej i innych zgłoszeń dotyczących utrudnień zaistniałych w codziennym życiu mieszkańców oraz przekazywanie ich właściwym służbom, podmiotom ratowniczym, technicznym do realizacji według właściwości.
 3. Monitorowanie zagrożeń i zdarzeń, analizowanie bieżącej sytuacji, prognozowanie przebiegu zagrożeń, uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego oraz współdziałanie ze stanowiskami dyspozytorskimi podmiotów ratowniczych, technicznych w zakresie wymiany informacji o występujących zagrożeniach.
 4. Współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za monitorowanie przebiegu zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych, a takżerealizacja zadań dotyczących postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń określonych ustawą Prawo o zgromadzeniach.
 5. Nadzorowanie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania (SWA)
  oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO), a także jego uruchamianie
  w sytuacjach zagrożeń, na polecenie właściwych przełożonych
  .
 6. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne oraz organizowanie działań pomocowych osobom poszkodowanym, po otrzymaniu polecenia od przełożonych.
 7. Monitorowanie zagrożenia powodziowego oraz współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
 8. Dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK.
 9. Sporządzanie codziennych raportów z przebiegu dyżurów w PCZK.
 1. Wymagania niezbędne (minimalne):
 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 6. Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość oprogramowania MS Office.
 7. Znajomość przepisów:
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,
 • ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego,
 • ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych,
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
 • Statutu Centrum Ratownictwa Gliwice ustalonegoUchwałą nr XXXVI/786/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia z dnia 22 marca 2018 r.,
 • Regulaminu Organizacyjnego Centrum Ratownictwa Gliwice.
 1. Umiejętność stosowania przepisów w praktyce.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra znajomość topografii miasta Gliwice;
 • umiejętność obsługi urządzeń biuro­wych,
 • umiejętność przeglądania serwisów informacyjnych i wyszukiwania w internecie niezbędnych informacji,
 • przejawianie własnej inicjatywy w procesie planowania,
 • samodzielne organizowanie pracy własnej,
 • komunikatywność i dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność redagowania pism w sposób przejrzysty i na wysokim poziomie merytorycznym.
 1. Cechy charakteru:

Systematyczność, samodzielność, komunikatywność, zdecydowanie, umiejęt­ność pracy w zespole, aktywność w rozwiązywaniu problemów, zdolności organiza­cyjne, umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca w budynku Centrum Ratownictwa Gliwice przy ulicy Bolesława Śmiałego 2B (pierwsze piętro) oraz w sytuacjach tego wymagających poza stałym miejscem pracy.
 2. Praca w systemie zmianowym.
 3. Możliwa praca na stanowisku klimatyzowanym.
 4. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 5. Obsługa urządzeń biurowych.
 6. Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 7. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego (kontakt telefoniczny, mailowy, faksowy).
 8. Praca pod presją czasu.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kwestionariusz osobowy,
 • formularz oświadczeń.

Dokumenty są dostępne pod treścią ogłoszenia.

Zastrzeżenie: CRG informuje, że wybrany kandydat do pracy na określonym stanowisku urzędniczym obowiązkowo podlegał będzie procedurze uzyskania certyfikatu dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 1. Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu dokumentów do Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B 44-121 Gliwice w terminie do 14 stycznia 2021 r.


Dokumenty, które wpłyną do CRG po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko urzędnicze w Zespole Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego”.       

Kwestionariusz osobowyi oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Nabór będzie się składać z trzech etapów:         

 1. Weryfikacja dokumentów.  
  Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację złożonej przez kandydatów dokumentacji uwzględniając jej kompletność. Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań formalnych lub będą niekompletne zostaną wykluczeni z postępowania rekrutacyjnego.   
 2. Test wiedzy.
  Test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru ze znajomości przepisów określonych w punkcie II ogłoszenia o naborze. Test trwa 30 minut. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 2 punkty. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi kandydatowi nie przyznaje się punktu. Do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego przechodzi kandydat, który otrzyma minimum 28 punktów z testu wiedzy. Spośród osób spełniających powyższy warunek do trzeciego etapu kwalifikowane jest 5 osób z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli więcej osób uzyskało taki sam wynik jak piąta zakwalifikowana osoba to wszystkie te osoby dopuszczone są do trzeciego etapu naboru.Jeżeli kandydat nie przystąpi do testu wiedzy w określonym terminie zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.
  Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie:
 • wiedza określona w punkcie II ogłoszenia o naborze, 
 • spełnienie kryteriów określonych w punkcie III ogłoszenia o naborze,
 • motywacja podjęcia pracy.

VIII. Inne informacje:

 • ogłoszenie o naborze zawiera informacje zawarte w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz wynikające z opisu stanowiska pracy: dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • dostarczonych ofert nie odsyłamy, a nie­odebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu,
 • zgodnie z ww. ustawą dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru podlegają publika­cji w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • planowany termin testów merytorycznych – 22 stycznia 2021 r.,
 • ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu,
 • publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 20 stycznia 2021 r.,
 • kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego oraz o kolejnych etapach naboru,
 • informacje o kolejnych etapach naboru zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Ratownictwa Gliwice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.       
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kwestionariusz osobowy- nowy

oświadczenia

                                                                                                                                               Tomasz Wójcik
                                                                                                                                                 Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice