Centrum Ratownictwa Gliwice

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Numer naboru CR.1100.03.2022

Centrum Ratownictwa Gliwice
ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice

Stanowisko urzędnicze w Zespole Eksploatacji i Obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy.
Termin składania ofert: 01.09.2022 godz. 15:00.

Ogłoszenie o naborze CRG.1100.2.2022

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze w Zespole Eksploatacji i Obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy

w Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego z kandydatów.

 

Uzasadnienie:

Komisja rekrutacyjna uznała, że żaden z kandydatów nie posiada odpowiednich kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym w Zespole Eksploatacji i Obsługi i w związku z tym nabór pozostaje nierozstrzygnięty.

Dostarczonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

                                                       Tomasz Wójcik                      
                                                                   Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ KANDYDATÓW

Wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Eksploatacji i Obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy w Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice

 

Centrum Ratownictwa Gliwice informuje, że złożono dwie oferty na stanowisko urzędnicze w Zespole Eksploatacji i Obsługi, które spełniają wymogi formalne zamieszczone w ogłoszeniu. W związku z tym Centrum Ratownictwa Gliwice informuje, że odstępuje od testów merytorycznych, a termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala się następujaco:

1) dla numeru referencyjnego 1/2022 ustala się na dzień 13.07.2022 r. na godzinę 10:00
2) dla numeru referencyjnego 2/2022 ustala się na dzień 13.07.2022 r. na godzinę 10:45

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Tomasz Wójcik
                                                                                                                                                 Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Zespole Eksploatacji i Obsługi  w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

I. Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
1. Realizacja bieżących zadań zespołu, przygotowywanie dokumentacji do realizowanych zakupów i postępowań przetargowych;
2. Prowadzenie postępowań przetargowych oraz udział w pracach komisji przetargowej jednostki oraz odbierającej zlecone prace;
3. Nadzór nad pracami firm zewnętrznych związanymi z realizacją przeglądów, napraw i konserwacji systemów i urządzeń użytkowanych przez jednostkę;
4. Prowadzenie projektów dotyczących miejskiego monitoringu wizyjnego, realizowanych przez jednostkę;
5. Prowadzenie projektów w ramach budżetów obywatelskich, w zakresie realizowanym przez jednostkę;
6. Wizje lokalne w terenie związane z prowadzonymi projektami;
7. Planowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku oraz sprzętu i urządzeń;
8. Udział inwentaryzacji majątku jednostki;
9. Przyjmowanie i dokumentowanie zgłoszeń o powstałych usterkach i awariach oraz przygotowywanie zleceń dla firm świadczących usługi serwisowe;
10. Przygotowywanie informacji niezbędnych do wykonania dokumentów planistycznych i sprawozdawczych oraz współpraca z innymi stanowiskami pracy w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne:

II. Wymagania niezbędne (minimalne):
1. Wykształcenie minimum średnie, preferowane kierunki techniczne;
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość oprogramowania MS Office;
6. Umiejętność redagowania pism w sposób przejrzysty i na wysokim poziomie merytorycznym;
7. Znajomość zagadnień związanych z dostępem do danych osobowych;
8. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia;
9. Posiadanie prawa jazdy kat. „B”;
10. Znajomość przepisów:
• ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm) - w odniesieniu do zamówień klasycznych,
• Statutu Centrum Ratownictwa Gliwice ustalonego Uchwałą
nr XXXVI/786/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia z dnia 22 marca 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 2091),
• Regulaminu Organizacyjnego Centrum Ratownictwa Gliwice;
11. Umiejętność stosowania przepisów w praktyce;

 

Wymagania dodatkowe:

III. Wymagania dodatkowe:
• samodzielne organizowanie pracy własnej;
• kreatywność, komunikatywność i dyspozycyjność;
• mile widziane doświadczenie w pracy polegającej na przeprowadzaniu postępowań przetargowych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
• odporność na stres;

• mile widziana znajomość zagadnień technicznych dotyczących instalacji elektrycznych, wodnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji lub systemów teleinformatycznych.

 
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

 

IV. Cechy charakteru:
Systematyczność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zorientowanie na rezultaty pracy, umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy, umiejętność działania w sytuacjach stresowych.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca w budynku Centrum Ratownictwa Gliwice przy ulicy Bolesława Śmiałego 2B (parter) oraz w sytuacjach tego wymagających poza stałym miejscem pracy;
2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
3. Obsługa urządzeń biurowych;
4. Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego;
5. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego (kontakt telefoniczny, mailowy);
6. Praca pod presją czasu.

 

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kwestionariusz osobowy,
• formularz oświadczeń.
Dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki - na stronie internetowej http://crg.bip.gliwice.eu w zakładce ogłoszenia/nabory pod treścią ogłoszenia - pliki do pobrania.
Zastrzeżenie: CRG informuje, że wybrany kandydat do pracy na określonym stanowisku urzędniczym obowiązkowo podlegał będzie procedurze uzyskania certyfikatu dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

VII. Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o osobiste dostarczenie kompletu dokumentów do Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie do 07.07.2022 r.

Dokumenty, które wpłyną do CRG po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko urzędnicze w Zespole Eksploatacji i Obsługi”.
Oświadczenia, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Nabór będzie się składać z trzech etapów:

1. Weryfikacja dokumentów.

Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację złożonej przez kandydatów dokumentacji uwzględniając jej kompletność. Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań formalnych lub będą niekompletne zostaną wykluczeni z postępowania rekrutacyjnego.

2. Test wiedzy.

Test składający się z 15 pytań ze znajomości zagadnień i przepisów określonych w punkcie II ogłoszenia o naborze. Test trwa do 30 minut. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi lub udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego przechodzi kandydat, który otrzyma minimum 10 punktów z testu wiedzy. Spośród osób spełniających powyższy warunek do trzeciego etapu kwalifikowane jest maksymalnie 5 osób z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli więcej osób uzyskało taki sam wynik jak piąta zakwalifikowana osoba to wszystkie te osoby dopuszczone są do trzeciego etapu naboru. Jeżeli kandydat nie przystąpi do testu wiedzy w określonym terminie zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie:
- wiedza określona w punkcie II ogłoszenia o naborze,
- spełnienie kryteriów określonych w punkcie III ogłoszenia o naborze,
- motywacja podjęcia pracy.

VIII. Inne informacje:
• ogłoszenie o naborze zawiera informacje zawarte w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
• dostarczonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu,
• zgodnie z ww. ustawą dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
• termin testu merytorycznego zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu,

    • planowany termin testu merytorycznego - 11.07.2022 r. na godzinę 10:00, planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej wstępnie ustala się na dzień 14.07.2022 r. na godzinę 10:00 – wskazane terminy mogą ulec zmianie,

    • ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu,
• publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 08.07.2022 r.,
• kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego oraz o kolejnych etapach naboru,
• informacje o kolejnych etapach naboru zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej,

• w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Ratownictwa Gliwice, w rozumieniu  
  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy 
   niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
   znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.  

  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

                                                                                                                                                          Dyrektor
                                                                                                                                                          Centrum Ratownictwa Gliwice
                                                                                                                                                          wz. Tomasz Koszela
                                                                                                                                                          Kierownik Zespołu

Kwestionariusz osobowy- nowy

oświadczenia