Centrum Ratownictwa Gliwice

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą przy ul. B. Śmiałego 2B, 44-100 Gliwice;

2)  Współadministratorzy
Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1 - https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są pod adresem: https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych

3) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres e-mail: iod@crg.gliwice.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. B. Śmiałego 2B,
44-121 Gliwice;
4) Celem zbierania danych jest realizowanie obowiązków wynikających
z przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym również na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

5) Dane osobowe przekazywane są wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

6) Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Okres przechowywania danych: według kategorii archiwalnej nadanej zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Centrum Ratownictwa Gliwice opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, znajdującą się na stronie http://crg.bip.gliwice.eu/rejestry_i_ewidencje

8) Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych oraz ich zakres wynika z odpowiednich przepisów prawa, na podstawie których te dane są przetwarzanie.
W przypadku nie podania przez Pana/Panią danych osobowych cel przetwarzania danych osobowych nie będzie mógł być zrealizowany;

10) Administrator informuje, że w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - osoba ta ma prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

12) Administrator nie planuje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym te dane zostały zebrane.
Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice informuje, iż dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełnienia obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 

Uzgodnienia współadministratorów w zakresie współadministrowania danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z korzystaniem z serwisu migrant.gliwice.eu

 

§ 1

Współadministratorzy

 1. Administratorami danych osobowych  (dalej: Współadministratorzy) przetwarzanych
  w serwisie migrant.gliwice.eu  (dalej: Serwis) są:
 1. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice – dalej: Współadministrator 1,
 2. Centrum Ratownictwa Gliwice (dalej: CRG), w imieniu którego działa Dyrektor, z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-100 Gliwice – dalej: Współadministrator 2.
 1. Serwis jest narzędziem informatycznym służącym do wspomagania realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, o których mowa w § 2, realizowanych przez Miasto Gliwice na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2

Podstawy prawne

 1. Wspólne cele i sposoby przetwarzania danych przez Współadministratorów, o których mowa w § 1, wynikają z: 
 1.  art. 17 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 6 i art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2022 poz. 261), decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.3.2022 z dnia 21 marca 2022 roku wydanej w oparciu o art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) - w zakresie przetwarzania danych przez Współadministratora 1,
 2. art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,  § 4 ust. 1 pkt 2 Statutu Centrum Ratownictwa Gliwice w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały nr XXXVI/786/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 2091) - w zakresie przetwarzania danych przez Współadministratora 2.
 1. Uzgodnienia Współadministratorów stanowią wypełnienie obowiązków wynikających
  z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z późniejszymi zmianami – dalej: RODO.

 

§ 3

Zakresy obowiązków Współadministratorów

 1. Współadministratorzy ustalają następujący podział zadań i obowiązków:
 1. Współadministrator 1:
 1. realizacja obowiązków administratora Serwisu,
 2. utrwalanie danych osobowych poprzez stworzenie i udostępnienie Serwisu do wykorzystania podmiotom zaangażowanym w realizację zadań wynikających
  z przepisów prawa, realizowanych przez Miasto Gliwice na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 3. przechowywanie danych przetwarzanych w Serwisie na serwerach Śląskiej Sieci Metropolitalnej w oparciu o zawarte umowy,
 4. zapewnienie utrwalania i integralności danych poprzez sporządzanie kopii bezpieczeństwa,
 5. nadawanie uprawnień dla użytkowników Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji zadań,
 6. zapewnienie wsparcia technicznego dla poprawnego funkcjonowania Serwisu,
 7. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO, względem użytkowników Systemu,
 8. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO, względem obywateli Ukrainy korzystających z pomocy.
 1. Współadministrator 2:
 1.   realizacja obowiązków Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego,
 2.   zbieranie danych osobowych w celu sporządzania raportów.
 1. Każdy ze Współadministratorów jest obowiązany korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przetwarzać w nim wyłącznie te informacje, do których Serwis  jest przeznaczony.
 2. Każdy ze Współadministratorów jest obowiązany zapewnić, aby przetwarzanie danych osobowych we właściwym dla niego celu i zakresie, o którym mowa w § 4, wykonywane przez jego pracowników lub inne upoważnione osoby, odbywało się zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami RODO.
 3. Wnioski i żądania osób, których dane dotyczą, w szczególności wynikające z art. 15 – 22 RODO, rozpatruje i wykonuje Współadministrator, który otrzymał żądanie.
 4. Każdy ze Współadministratorów odpowiada za zapewnienie poufności, integralności oraz dostępności danych, które przetwarza w Serwisie, a w szczególności:
 1. każdy ze Współadministratorów zapewnia wymagane przez Krajowe Ramy Interoperacyjności zabezpieczenia dla systemów służących do przetwarzania danych osobowych na stanowiskach pracy podległych pracowników,
 2. Współadministratorzy ściśle ze sobą współpracują, informując się wzajemnie
  o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w Serwisie,
 3. w ramach współadministrowania nie dochodzi do nieuprawnionego łączenia zbiorów danych osobowych, którymi dysponują poszczególni Współadministratorzy, ani bezwnioskowego udostępniania danych,
 4. wszyscy Współadministratorzy zobowiązani są do wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym zebranie oświadczeń o zachowaniu poufności od wszystkich podległych pracowników, uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, złożonych pod rygorem poniesienia odpowiedzialności karnej,
 5. zapewnienie stałego nadzoru bezpośrednich przełożonych nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych przez uprawnionych pracowników,
 6. prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w przepisach wykonawczych, w tym rejestrów, o których mowa w art. 30 RODO.
 1. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie wywiązywania się z obowiązku zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamiania osób, których dane osobowe zostały naruszone, właściwy będzie Współadministrator, u którego wystąpiło naruszenie.
 2. Każdy ze Współadministratorów odpowiada za:
   1. szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków nałożonych przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO,
   2. działania i zaniechania osób, które upoważnił do przetwarzania danych w zakresie objętych  niniejszymi uzgodnieniami,
   3. szkody spowodowane brakiem wdrożenia skutecznych środków bezpieczeństwa danych osobowych,
   4. szkody, jakie powstaną u drugiego Współadministratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z RODO i niniejszymi uzgodnieniami przetwarzania danych osobowych, przy czym, z uwagi na brak osobowości prawnej oraz zdolności sądowej CRG, w przypadkach, o których mowa w art. 82 RODO oraz art. 102 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zw. z art. 83 RODO, właściwy będzie Prezydent Miasta Gliwice.

 

§ 4

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W Serwisie przetwarzane będą następujące rodzaje danych osobowych:

 

1. Dane użytkowników:

a)  nazwa użytkownika,

b)  imię i nazwisko,

c)  numer telefonu komórkowego,

d)  numer telefonu służbowego,

e)  służbowy adres e-mail.

2. Dane migrantów:

a)  imię i nazwisko,

b)  data urodzenia,

c)  imię ojca,

d)  obywatelstwo,

e)  numer telefonu,

f)  rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny),

g)  numer dokumentu tożsamości,

h)  znajomość języków obcych,

i)   zawód,

j)   miejsce przekroczenia granicy (przejście graniczne),

k)  data przekroczenia granicy.

Zatwierdzam i akceptuję powyższe uzgodnienia:

 

Adam Neumann

Prezydent Miasta Gliwice – Współadministrator 1

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

Tomasz Wójcik

 

Dyrektor CRG – Współadministrator 2

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

RODO_klauzula_dla_Ukraincow_Wspoladministratorzy (ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ В УКРАЇНІ
)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum Ratownictwa Gliwice
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Młocek
Data wytworzenia informacji2020-06-04 14:11:42
Informację wprowadził do BIPTomasz Koszela
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 14:11:42
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja treściTomasz Koszela2020-09-09 11:18:19
2Aktualizacja treściTomasz Koszela2020-09-09 11:18:25
3Aktualizacja treściTomasz Koszela2020-09-15 07:15:47
4Aktualizacja treściTomasz Koszela2020-09-21 08:17:10
5Aktualizacja treściTomasz Koszela2022-01-21 12:56:34
6Aktualizacja treściEwa Młocek2022-04-12 14:22:32
7Aktualizacja treściEwa Młocek2022-04-12 14:28:15
8Aktualizacja treściTomasz Koszela2022-08-01 09:02:58