Centrum Ratownictwa Gliwice

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Załatwiane sprawy

Załatwiane sprawy

Interwencje do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice można zgłaszać pod całodobowym numerem telefonu 32 231 98 76
 

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

 

W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym,
a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
(
t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1389) „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń”.

Regulacje prawne i zasady odbywania zgromadzeń w postępowaniu uproszczonym oraz odpowiedzialność organizatora za przebieg zgromadzenia określa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach


W przypadku organizacji zgromadzenia w trybie uproszczonym na obszarze miasta Gliwice należy zawiadomić:

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

dla Miasta Gliwice

Centrum Ratownictwa Gliwice

ul. Bolesława Śmiałego 2B

44-121 Gliwice

tel.: 32 231 98 76

e-mail: pczk-gliwice@poczta.crg.gliwice.pl

 

Wykaz zgłoszonych zgromadzeń na terenie miasta Gliwice dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: Zgromadzenia publiczne.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – źródło danych – osoba, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą
  przy ul. B. Śmiałego 2B, 44-100 Gliwice.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

      adres e-mail: iod@crg.gliwice.pl

      adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. B. Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice.

 1. Celem zbierania danych jest obsługa otrzymanego zgłoszenia i wykonanie czynności zgodnie
  z Rozdziałem 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa – tj. art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach oraz art. 9 ust. 5 pkt 1 i 4, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

 1. Dane osobowe przekazywane są wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Okres przechowywania danych: według kategorii archiwalnej nadanej zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Centrum Ratownictwa Gliwice opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, znajdującą się na stronie http://crg.bip.gliwice.eu/rejestry_i_ewidencje.
 4. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych
  i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, z uwzględnieniem treści art. 16, 17, 18, 20, 21 RODO oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych; jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem obsługi zgłoszenia.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. Administrator nie planuje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym te dane zostały zebrane. Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice informuje, iż dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice

 

Świadczenia na rzecz obrony w czasie pokoju

 

Na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły 16, a nie przekroczyły 60 lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
Obowiązek świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonywania świadczeń, zwanych "kurierami" - także posiadanych środków transportowych.
Na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.
Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa (m.in.
jednostki organizacyjne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, niewchodzące w skład Sił Zbrojnych) albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Świadczenia osobiste i rzeczowe mogą być planowane do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

szef wojskowego centrum rekrutacji  - za jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych,

kierownicy jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych - za jednostki organizacyjne przewidziane do militaryzacji,

kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa - za te jednostki.

 

Miejsce i forma złożenia dokumentów:

Centrum Ratownictwa Gliwice, 44-121 Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B

Forma pisemna wniosku, bez opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiona przez wydanie decyzji administracyjnej przez Dyrektora Centrum Ratownictwa Gliwice następuje w terminie:

dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca,

dla sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego  w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Dyrektora Centrum Ratownictwa Gliwice.

 

Wymagane wnioski i regulacje prawne określają:

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 5 października 2004 r. (Dz.U. z 2004 r.  Nr 229, poz. 2307, z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 3 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r.  Nr 181, poz. 1872, z późn. zm.)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE NA RZECZ OBRONY – źródło danych -osoba , których dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą
  przy ul. B. Śmiałego 2B, 44-100 Gliwice;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres e-mail: iod@crg.gliwice.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. B. Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice;

 1. Celem zbierania danych jest: nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), uchwały nr XXXVI/760/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 maja 2022 r.  w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 3453) oraz art.621 ust.1 i art.630 ust.1  ustawy z dnia 11 marca 2022 r. ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 2305, z późn. zm.), na podstawie Statutu Centrum Ratownictwa Gliwice w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały nr XXXVI/786/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz.2091) ;
 2. Dane osobowe przekazywane są wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 3. Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 4. Okres przechowywania danych: według kategorii archiwalnej nadanej zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Centrum Ratownictwa Gliwice opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, znajdującą się na stronie http://crg.bip.gliwice.eu/rejestry_i_ewidencje;
 5. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z uwzględnieniem treści art. 16, 17, 18, 20 i 21 RODO oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, z zastrzeżeniem treści art. 2a §1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ewentualne niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej we wnioskowanej sprawie;
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 8. Administrator nie planuje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym te dane zostały zebrane. Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice informuje, iż dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1871) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice

 

ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE NA RZECZ OBRONY

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą przy ul. B. Śmiałego 2B, 44-100 Gliwice;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres e-mail: iod@crg.gliwice.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. B. Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice;

 1. Celem zbierania danych jest: nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), uchwały nr XXXVI/760/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 3453) oraz art.621 ust.1 i art.630 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 2305, z późn. zm.), na podstawie Statutu Centrum Ratownictwa Gliwice w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały nr XXXVI/786/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz.2091);
 2. Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, imię ojca, rok urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia (nazwa i siedziba pracodawcy), kwalifikacje, marka i nr rejestracyjny pojazdu, nr księgi wieczystej, nr działki ewidencyjnej i adres nieruchomości, nr telefonu;
 3. Dane osobowe przekazywane są wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 4. Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. Okres przechowywania danych: według kategorii archiwalnej nadanej zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Centrum Ratownictwa Gliwice opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach, znajdującą się na stronie
  http://crg.bip.gliwice.eu/rejestry_i_ewidencje;
 6. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z uwzględnieniem treści art. 16, 17, 18, 20 i 21 RODO oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, z zastrzeżeniem treści art. 2a §1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 7. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są – wnioski podmiotów uprawnionych do ich składania; dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 9. Administrator nie planuje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym te dane zostały zebrane. Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice informuje, iż dane osobowe będą chronione zgodnie
  z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1871) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum Ratownictwa Gliwice
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Szlachta-Żukowska
Data wytworzenia informacji2020-06-04 14:11:42
Informację wprowadził do BIPJustyna Szlachta-Żukowska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 14:11:42
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja treściTomasz Koszela2020-09-09 11:29:19
2Aktualizacja treściTomasz Koszela2020-09-15 07:16:16
3Aktualizacja treściTomasz Koszela2020-09-22 09:02:31
4Aktualizacja treściTomasz Koszela2020-09-22 09:04:00
5Aktualizacja treściTomasz Koszela2020-09-22 09:05:57
6Aktualizacja treściTomasz Koszela2021-03-18 09:26:35
7Aktualizacja treściTomasz Koszela2021-03-18 09:27:55
8Aktualizacja treściTomasz Koszela2021-03-18 09:28:45
9Aktualizacja treściTomasz Koszela2022-08-01 09:00:12
10Aktualizacja treściJustyna Szlachta-Żukowska2023-03-27 09:06:39