Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Centrum Ratownictwa Gliwice

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Struktura organizacyjna 

wydruk do pliku pdf
 

Do zadań Dyrektora (DCR) należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie CRG na zewnątrz.
 2. Kierowanie CRG oraz sprawowanie zwierzchnictwa służbowego wobec zatrudnionych w nim pracowników.
 3. Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy i upoważnianie innych osób do dokonywania tych czynności.
 4. Zapewnianie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez pracowników.
 5. Wydawanie zarządzeń organizacyjnych i poleceń służbowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania CRG.
 6. Przedstawianie Prezydentowi Miasta i Staroście informacji dotyczących zaistniałych istotnych zdarzeń.
 7. Pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego PZZK dla Miasta Gliwice.
 8. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawanie decyzji na podstawie udzielonych upoważnień.
 9. Koordynowanie planowania w zakresie przygotowań obronnych w Urzędzie Miejskim, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz spółkach z większościowym udziałem miasta, zapewniających funkcjonowanie miasta w stanie czasu kryzysu i w czasie wojny.


Do zadań Zastępcy Dyrektora (ZCR) należy w szczególności:

 1. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez podległe komórki organizacyjne.
 2. Pełnienie funkcji koordynatora programów kryzysowych.
 3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem magazynów: sprzętu obrony cywilnej, ochrony przeciwpowodziowej oraz ochrony ludności.
 4. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań ochrony przeciwpożarowej w CRG.
 5. Zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.
 6. Wykonywanie innych poleceń dyrektora dotyczących realizacji zadań statutowych CRG.

 
Do zadań Głównego Księgowego (GK) należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki – dekretacja i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych i finansowych, występujących w CRG oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych CRG.
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych CRG.
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi – dokonywanie wydatków w ramach zatwierdzonego planu finansowego.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 6. Prowadzenie ewidencji majątku CRG, tj. ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych.
 7. Prowadzenie spraw płacowych pracowników, w tym sporządzanie listy płac, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie.


Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych CRG należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie informacji niezbędnych do wykonania dokumentów planistycznych i sprawozdawczych.
 2. Realizowanie zadań wynikających z rocznego planu pracy CRG oraz zadań/wytycznych ustalanych przez szefa obrony cywilnej miasta.
 3. Przestrzeganie obowiązujących procedur w zakresie planowania, wykorzystania oraz rozliczania środków finansowych.
 4. Wzajemna współpraca w zakresie realizowanych zadań.
 5. Przygotowywanie niezbędnych informacji w prowadzonych postępowaniach skargowych, związanych merytorycznie z zadaniami danej komórki organizacyjnej.
 6. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych oraz członków rad osiedlowych w zakresie działania CRG.
 7. Przygotowywanie informacji i dokumentów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w części dotyczącej danej komórki organizacyjnej.
 8. Przygotowywanie informacji do zamieszczania na stronie internetowej CRG.
 9. Przestrzeganie przepisów i procedur związanych z:
a) ochroną informacji niejawnych;
b) ochroną danych osobowych.
 
    10. Wykonywanie innych poleceń dyrektora dotyczących realizacji zadań       
        statutowych CRG. 


Do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ZZK) należy w szczególności:
1. W zakresie służby dyżurnej PCZK:

1) pełnienie całodobowego dyżuru (w systemie zmianowym) w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) przyjmowanie zgłoszeń od obywateli o zdarzeniach i zagrożeniach oraz przekazywanie ich właściwym podmiotom ratowniczym, technicznym do realizacji według właściwości;
3) przyjmowanie zgłoszeń o awariach w infrastrukturze technicznej oraz innych zgłoszeń dotyczących utrudnień zaistniałych w codziennym życiu mieszkańców oraz przekazywanie ich właściwym służbom i podmiotom do realizacji;
4) monitorowanie zagrożeń i zdarzeń, analizowanie bieżącej sytuacji, prognozowanie przebiegu zagrożeń, uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego;
5) współdziałanie ze stanowiskami dyspozytorskimi podmiotów ratowniczych, technicznych w zakresie wymiany informacji o występujących zagrożeniach;
6) informowanie kierownictwa CRG o zdarzeniach lokalnych, awariach
w infrastrukturze technicznej i katastrofach;
7) zwoływanie w trybie alarmowym członków PZZK na polecenie i w składzie podanym przez dyrektora lub jego zastępcę;
8) utrzymywanie łączności i bieżącej wymiany informacji z właściwymi centrami zarządzania kryzysowego administracji publicznej, w szczególności
z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, pczk powiatów ościennych, służbami, inspekcjami, strażami oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi
za reagowanie i likwidację skutków zdarzeń;
9) współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za monitorowanie przebiegu zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych;
10) realizacja zadań dotyczących postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń określonych ustawą;
11) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, w tym:
a. wymiana informacji nt. skażeń środowiska, stanu wód, zjawisk atmosferycznych oraz związanych z nimi zagrożeń,
b. przekazywania ostrzeżeń i komunikatów;
12) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne;
13) organizowanie działań pomocowych osobom poszkodowanym, po otrzymaniu polecenia od przełożonych;
14) nadzorowanie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania (SWA)
oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO), a także jego uruchamianie
w sytuacjach zagrożeń, na polecenie właściwych przełożonych;
15) realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
16) monitorowanie zagrożenia powodziowego;
17) monitorowanie stanu ilościowego wolnych łóżek intensywnej terapii
oraz stanowisk intensywnego nadzoru medycznego;
18) dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK;
19) sporządzanie codziennych raportów z przebiegu dyżurów w PCZK;
20) gromadzenie i aktualizowanie baz danych dla potrzeb podejmowania bieżących interwencji oraz zarządzania kryzysowego;

 

2. w zakresie zarządzania kryzysowego:


1)  monitorowanie zagrożeń, reagowanie oraz koordynacja usuwania skutków będących następstwem zagrożeń na terenie miasta, według obowiązujących procedur;
2)  planowanie cywilne, w tym:
a) opracowanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego;
b) przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych;
c) przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego;
d) gromadzenie, utrzymywanie i bieżąca aktualizacja baz danych niezbędnych
w procesie zarządzania kryzysowego;
e) zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
4) współudział w przygotowywaniu ćwiczeń oraz udział w ćwiczeniach z zakresu obrony cywilnej i obronności;
5) organizowanie pomocy i wsparcia osobom poszkodowanym poprzez uruchamianie stosownych procedur oraz podmiotów;
6) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta;
7) realizacja zadań dotyczących przygotowania Urzędu Miejskiego w Gliwicach
do przeciwdziałania i minimalizowania skutków ataków terrorystycznych
lub sabotażowych;
8) współdziałanie z właściwymi służbami w przeciwdziałaniu skutkom zdarzeń
o charakterze terrorystycznym;
9) realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
10) opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów
w sprawach związanych z zarządzaniem kryzysowym;
11) obsługa organizacyjna i techniczna PZZK;
12) przygotowywanie Prezydentowi Miasta opinii, na posiedzenia PZZK,
do przedstawianych przez Komendanta Miejskiego PSP materiałów (sprawozdań, analiz, prognoz, wniosków) dotyczących:
a) realizacji zadań postawionych krajowemu systemowi ratowniczo - gaśniczemu ,
b) analiz i prognoz zagrożenia pożarowego,
c) analiz sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
13) budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych;
14) organizacja i doskonalenie systemu łączności alarmowania i współdziałania pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych;
15) przygotowanie i zabezpieczenie działania systemu wczesnego ostrzegania ludności (SWO) o zagrożeniach;
16) prowadzenie ewidencji zastępczych źródeł zasilania w energię elektryczną;
17) przygotowywanie wniosków o uruchomienie wykonania świadczeń osobistych
i rzeczowych związanych ze stanem klęski żywiołowej;
18) prowadzenie działań interwencyjnych związanych z obecnością zwierząt wolnożyjących (dzikich) na terenach osiedli mieszkaniowych;
19) prowadzenie spraw szkoleniowych pracowników z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony ludności, powszechnej samoobrony oraz obronności;
20) współpraca z odpowiednimi komórkami podmiotów ratowniczych oraz zarządzania kryzysowego na terenie miasta oraz gmin i powiatów ościennych;
21) prowadzenie strony internetowej CRG;


3. w zakresie ochrony przeciwpowodziowej:


1) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową, w tym:
a) opracowanie i bieżąca aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią, będącego załącznikiem funkcjonalnym planu zarządzania kryzysowego;
b) opiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
w zakresie zagrożeń powodziowych i ochrony przeciwpowodziowej;
c) udział w pracach komisji ds. szkód powodziowych;
d) prowadzenie ewidencji strat i szkód powodziowych oraz sprawozdawczości powodziowej;
e) przygotowywanie merytorycznych informacji na posiedzenia komisji Rady Miasta Gliwice związanych z ochroną przeciwpowodziową;
2) przygotowywanie projektów dokumentów stanowiska miasta w sprawach związanych z ochroną przeciwpowodziową;
3) udział w opiniowaniu wstępnych założeń do dokumentacji projektowej planowanych inwestycji z zakresu ochrony powodziowej;
4) udział w naradach i spotkaniach dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, organizowanych i prowadzonych przez inne podmioty;
5) udział w okresowych przeglądach wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz lustracji terenów zalewowych;
6) udział w pracach komisji ds. szkód powstałych w wyniku innych zdarzeń losowych;
7) prowadzenie ewidencji strat i szkód powstałych w wyniku innych zdarzeń losowych, a także sprawozdawczości w tym zakresie;
8) oznakowanie i kontrolowanie oznakowania na obszarów wodnych, objętych zakazem kąpieli określonych w ustawie, w tym prowadzenie inwentaryzacji ww. miejsc.


Do zadań Zespołu Eksploatacji i Obsługi (ZE) należy w szczególności:

 1.  Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania, pod względem technicznym, zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego podmiotów ratowniczych funkcjonujących w ośrodku powiadamiania ratunkowego, w tym:
  a) zapewnienie funkcjonowania oprogramowania zintegrowanego stanowiska   
      dyspozytorskiego,
  b) zapewnienie funkcjonowania systemu łączności alarmowania i współdziałania
      pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych
      na obszarze miasta i powiatu,
  c) zapewnienie funkcjonowania wszystkich sieci gwarantujących niezawodną
      pracę urządzeń zamontowanych w CRG,
  d) zapewnienie funkcjonowania sprzętu i oprogramowania dyspozytorskiego oraz
      sprzętu radiowego w jednostkach wyjazdowych podmiotów ratowniczych.
 2. Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania pod względem technicznym PCZK, w tym sali narad PCZK oraz pomieszczeń zespołów zadaniowych.
 3. Analizowanie bilingów systemów telekomunikacji naziemnej i komórkowej.
 4. Analizowanie wykorzystania sieci internetowej do celów służbowych.
 5. Administrowanie nieruchomością miasta położoną przy ul. Bolesława Śmiałego 2A-2B, oddaną CRG w trwały zarząd, wg obowiązujących przepisów oraz zarządzeń Prezydenta Miasta, w tym:
  a) zapewnienie utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym,
  b) rozliczanie kosztów utrzymania, wg określonych zasad, z podziałem na CRG, 
      Straż Miejską i Archiwum Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
  c) planowanie środków na wydatki związane z eksploatacją obiektów oraz
      wyposażeniem w sprzęt i urządzenia.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu przepisów określonych w § 7 ust. 2, lp. 22 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. poz. 678 z późn. zm.)
 7. Prowadzenie gospodarki transportowej.
 8. Organizowanie i realizowanie zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie określonym przez dyrektora.
 9. Współdziałanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie:
  a) zapewnienia sprawności działania systemu informatycznego CRG,
  b) zarządzania kontami użytkowników systemu informatycznego CRG,
  c) instalacji i kontroli działania oprogramowania antywirusowego,
  d) autoryzacji i kontroli zainstalowanego w CRG oprogramowania,
  e) realizacji innych czynności wynikających z dokumentacji opisującej sposób przetwarzania i ochrony danych w CRG.
 10. Współudział w przygotowywaniu ćwiczeń oraz udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz obronności.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych (OR) należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego, zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych dyrektora.
 2. Opracowywanie sprawozdań zbiorczych CRG z zakresu realizacji zadań.
 3. Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych dyrektora.
 4. Przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez dyrektora pracownikom CRG.
 5. Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez prezydenta miasta oraz dyrektora.
 6. Organizowanie i nadzorowanie przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywanie i załatwiania skarg i wniosków obywateli.
 7. Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej. nadzorowanie załatwiania ich przez komórki organizacyjne CRG;
 8. Redagowanie pism zlecanych bezpośrednio przez dyrektora.
 9. Prowadzenie terminarza spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z udziałem Komendanta.
 10. Udostępnianie sali narad PCZK jednostkom zewnętrznym.
 11. Prowadzenie sekretariatu CRG, w tym:
a) rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
b) rozdzielanie korespondencji przychodzącej według dekretacji
    dyrektora;
c) przyjmowanie wniosków, podań i pism obywateli;
d) organizacja wysyłki korespondencji z CRG oraz odbioru korespondencji
z i dostarczania do Urzędu Miejskiego;
e) udzielanie informacji stronom;
f) organizowanie spotkań w CRG z udziałem dyrektora.
 

   12. Prowadzenie kasy CRG.
   13. Prowadzenie archiwum CRG.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kadr i Ksiegowości (KD) należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników.
 2. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
 3. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników.
 4. Organizowanie na polecenie dyrektora naboru na wolne stanowiska pracy.
 5. Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników.
 6. Organizowanie szkoleń i dokształcania zawodowego pracowników.
 7. Prowadzenie spraw praktyk studenckich i staży.
 8. Przeprowadzanie, na polecenie dyrektora, kontroli organizacji pracy i wykorzystania czasu pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych CRG.
 9. Egzekwowanie, w imieniu dyrektora, właściwej realizacji zagadnień BHP przez  firmę zewnętrzną.
 10. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą w CRG.
 11. Prowadzenie ksiag inwentarzowych majątku CRG.


Do zadań Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obronnych (SO) należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem operacyjnym przygotowania miasta do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 2. Organizowanie doręczania dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do świadczeń w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, w trybie akcji kurierskiej, w tym przygotowanie akcji rozplakatowania obwieszczeń o mobilizacji;
 3. Przygotowanie stanowiska kierowania Prezydenta Miasta w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy oraz organizowanie stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 4. Przygotowywanie zadań związanych z wypełnianiem roli państwa gospodarza dla zabezpieczenia pobytu wojsk obcych na obszarze miasta, w tym przygotowanie Punktu Kontaktowego HNS;
 5. Planowanie i organizowanie szkolenia obronnego;
 6. Przygotowywanie i organizowanie kontroli realizacji zadań obronnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz u przedsiębiorców, na których nałożono świadczenia obronne;
 7. Opracowywanie i przesyłanie wojewodzie sprawozdań, zestawień oraz informacji z zakresu spraw obronnych;
 8. Prowadzenie spraw w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, w tym w szczególności:
a) prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji
    administracyjnych w sprawach świadczeń na rzecz obrony;
b) prowadzenie rejestru wydanych decyzji w sprawach świadczeń 
    rzeczowych i osobistych na rzecz obrony;
c) prowadzenie oględzin stanu utrzymania nieruchomości i rzeczy
    ruchomych przeznaczonych na cele świadczeń rzeczowych;
d) opracowywanie rocznych planów świadczeń: osobistych i rzeczowych;
e) opracowywanie i aktualizowanie planów świadczeń: osobistych 
    rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w
    czasie wojny;

   9. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków
       finansowych na zadania obronne, w tym w szczególności obejmujących:
 
a) wydatkowanie i rozliczanie dotacji na zadania związane z
    przygotowaniem akcji kurierskiej oraz nakładaniem obowiązków w
    zakresie świadczeń na rzecz obrony;
b) wydatkowanie i rozliczanie środków własnych i otrzymanych od
    wojewody na organizację szkoleń i ćwiczeń obronnych;

   10. Współudział w przygotowywaniu ćwiczeń oraz udział w ćwiczeniach z
        zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej;
   11. Współpraca z Wydziałem Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług
        Komunalnych Urzędu Miejskiego w zakresie planowania, wydatkowania i
        rozliczania środków finansowych na zadania związane z funkcjonowaniem
        OSP.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego (BP) należy w szczególności:

 1. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji programu „Bezpieczne Gliwice”;
 2. Współpraca z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej PSP, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Straży Miejskiej w zakresie kształtowania zagadnień bezpieczeństwa w mieście;
 3. Obsługa merytoryczna i organizacyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
 4. Opiniowanie dokumentów planistycznych miasta, takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem uwzględnienia w nich problematyki bezpieczeństwa;
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa porządku publicznego;
 6. Przygotowywanie projektów poleceń Prezydenta Miasta do wydania ich kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży, dotyczących podjęcia działań zmierzających do usunięcia zaistniałych zagrożeń, w stanie faktycznym bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa na terenie miasta;
 7. Opracowywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w mieście oraz prowadzenie „Mapy przestępczości w mieście”;
 8. Współudział w przygotowywaniu ćwiczeń oraz udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Obrony Cywilnej (OC) należy w szczególności:

 1. Opracowanie i aktualizowanie „Planu obrony cywilnej miasta Gliwice” i „Planu działania obrony cywilnej miasta Gliwice” oraz przygotowywanie opinii do planów działania obrony cywilnej instytucji (kart realizacji zadań obrony cywilnej), przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych.
 2. Opracowanie i aktualizowanie ”Planu Ewakuacji III Stopnia dla Miasta Gliwice”.
 3. Współdziałanie z właściwym podmiotem zobowiązanym do opracowania i aktualizacji „Dokumentacji Planowych Działań Zapewnienia Funkcjonowania Publicznych Urządzeń Zaopatrzenia w Wodę w Warunkach Specjalnych dla Miasta Gliwice”.
 4. Organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej oraz współudział w przygotowywaniu i udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności.
 5. Wnioskowanie o tworzenie (likwidację) jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, współudział w przygotowywaniu ich do działań.
 6. Współudział w planowaniu ochrony dóbr kultury przed masowym zniszczeniem.
 7. Przygotowanie i zabezpieczenie działania systemu wykrywania i alarmowania o zagrożeniach (SWA).
 8. Przygotowywanie opinii do planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wymogów stawianych przez przepisy regulujące obronę cywilną.
 9. Nadzorowanie i kontrolowanie przygotowania budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych dla zbiorowej ochrony ludności oraz prowadzenie ewidencji tych budowli i urządzeń.
 10. Kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań.
 11. Prowadzenie magazynów: przeciwpowodziowego/ochrony ludności/obrony cywilnej.
 12. Realizacja wyposażenia ww. magazynów.
 13. Prowadzenie dokumentacji materiałowo-technicznej ww. sprzętu.
 14. Nadzorowanie i kontrolowanie gospodarowania sprzętem obrony cywilnej   w instytucjach, podmiotach gospodarczych i innych jednostkach organizacyjnych.
   

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) należy:

 1. Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

  a)  sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych - Dyrektora Centrum Ratownictwa Gliwice;
  b) nadzorowanie opracowywania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przestrzegania zasad w niej określonych;
  c) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 2. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych tj. Dyrektora Centrum Ratownictwa Gliwice – zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy;
 3. Nadzorowanie zadań wykonywanych przez administratora systemu informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych;
 4. Realizowanie innych czynności wynikających z dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz wskazującej środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w CRG – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

 
 


 liczba odsłon strony: 7 736 
Logo Samorządu Gliwice

Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice

tel. 32 301-98-15, faks sekretariat: 32 301-98-14

crg@crg.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Centrum Ratownictwa Gliwice

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP